سقف هاي تيرچه و بلوك، از انواع سقفهاي بتن مسلح يك طرفه هستند كه كاربرد نسبتاً قابل ملاحظه اي در صنعت ساختمان كشور دارند. در اين سقفها، استفاده توام از دو روش پيش ساختگي و بتن ريزي در جا، معمول است. قسمت پيش ساخته تيرچه ها از دو جزء اصلي شبكه خرپاي جوشي و بتن ريزدانه تحتاني تشكيل مي شود.
شبكه خرپايي علاوه بر اين كه نقش سازه اي را به عهده دارد، مي بايستي متحمل نيروهاي ناشي از حمل و نقل و نصب باشد. از اين رو ، كيفيت ساخت شبكه خرپايي جوشي بسيار حائز اهميت است .
امروزه امكان توليد شبكه هاي خرپايي ماشيني در كشور فراهم شده است. از قابليت هاي اين شيوه ، مي توان به استفاده از جوش نقطه اي مقاومتي اشاره كرد، كه كاهشي در سطح مقطع ميلگرد ايجاد نمي كند و با دقت بالا، قادر به تامين اتصال ميلگردهاي برشي به ميلگردهاي اصلي مي باشد. از ديگر قابليتهاي روش توليد ماشيني، مي توان به حفظ مقاومت و ماهيت رفتاري ميلگرد، سرعت قابل ملاحظه توليد و ايجاد نظام هماهنگ در هندسه خرپا اشاره كرد.
دستگاههاي اتوماتيك نوين سازان ، خرپاي تيرچه را مطابق با استادارد ملي ايران 1-2909 توليد مي كنند. فرآيند توليد خرپاي تيرچه كاملا اتوماتيك است و توسط PLC كنترل مي گردد ، در نتيجه فعاليت اپراتور به كنترل كلي خط، گذاشتن مواد اوليه و برداشتن محصول نهايي محدود مي گردد. اين موضوع باعث تضمين كيفيت محصول ، بالا رفتن ميزان توليد و افزايش بهره وري مي شود.
نكات مهمي كه در استاندارد 1-2909  ذكر شده است به شرح ذيل مي باشد:

1- طبق بندهاي 1-3 و1-4 اين استاندارد، اتصال ميلگردها در خرپاي تيرچه با استفاده از جوش قوس الكتريكي مجاز نمي باشد و بايد با روش جوش نقطه اي (مقاومتي) انجام شود.
2- طبق بند 5-1-1-2 اين استاندارد، حداقل تعداد ميلگردهاي زيرين دوعدد بوده و بايد از نوع آجدار باشد. قطر اسمي ميلگردهاي زيرين نبايد از 8 ميليمتر كمتر و از 16 ميلي متر بيشتر باشد.
3- طبق بند 5-1-1-3 اين استاندارد، ميلگردهاي عرضي(زيگزاگ) بايد به صورت مضاعف (دوبل) به كار برده شوند. ميلگرد عرضي مي تواند هم از نوع آجدار و هم از نوع ساده باشد. ميلگرد عرضي مي تواند از نوع گرم نورديده ويا سردنورديده باشد. قطر اسمي ميلگردهاي عرضي گرم نورديده نبايد از 6 ميليمتر و ميلگردهاي سردنورديده نبايد از  4 ميليمتر كمتر باشد.
4- طبق بند 5-1-1-3 اين استاندارد، ميلگرد بالايي مي تواند ازنوع گرم نورديده با آج 340 و بالاترياسردنورديده باشد. حداقل قطراسمي ميلگردهاي بالايي برحسب طول تيرچه بايد مطابق جدول 1 باشد.

5- طبق بند 5-2-2-1 اين استاندارد، رواداري ارتفاع تيرچه ، بايد 5±  درصد ارتفاع اسمي تيرچه باشد.
6- طبق بند 5-2-2-2 اين استاندارد، ارتفاع تيرچه نبايد از 5/3 برابر عرض پاشنه تيرچه بيشتر باشد.
7- طبق بند 5-2-2-3 اين استاندارد، رواداري طول تيرچه بايد 5 ± درصد طول اسمي تيرچه باشد.
8- طبق بند 5-2-3-8 اين استاندارد، انحراف افقي و قایم در طول، نبايد بيشترازيك پانصدم طول تيرچه و حداكثر 10 ميليمتر باشد.