دستگاه جوش سر به سر

این دستگاه جهت اتصال سربه سر انواع میلگرد و لوله در قطر های مختلف استفاده می گردد 

دستگاه جوش سر به سر