دستگاه اتوماتیک تولید میلگرد بستر
 میلگرد بستر عنوان سازه ایی است که جهت مقاوم سازی دیوارهای بنایی مطابق با نشریه 729 سازمان نظام مهندسی باید به صورت افقی در ملات دیوار کشی قرار داده شود
دستگاه اتوماتیک تولید میلگرد بستر