نمودار سازمانی

واحد طراحی

واحد بازرگانی


واحد نقشه کشی


واحد مونتاژ


واحد کنترل کیفیت


واحد انبار


واحد ترانس


واحد برنامه ریزی


واحد طراحی برق