دستگاه تولید ستون آرماتور PM 21

این دستگاه جهت تولید انواع شمع ساختمانی و اسکلت ستون آرماتور در مقاطع مختلف را دارد.

مزایای دستگاه تولید شمع ساختمانی و ستون آرماتور

1-سرعت بالای تولید

2- استفاده از خاموت پیوسته که باعث افزایش ظرفیت ستون می گردد

3-امکان تغییر گام خاموت در یک ستون

4-تولید  در مقاطع مختلف دایره، مربع و مستطیل

5- امکان نصب در محل پروژه

basket
 دستگاه تولید ستون آرماتور PM 21



نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید

این دستگاه جهت تولید انواع شمع ساختمانی و اسکلت ستون آرماتور در مقاطع مختلف را دارد.

مزایای دستگاه تولید شمع ساختمانی و ستون آرماتور

1-سرعت بالای تولید

2- استفاده از خاموت پیوسته که باعث افزایش ظرفیت ستون می گردد

3-امکان تغییر گام خاموت در یک ستون

4-تولید  در مقاطع مختلف دایره، مربع و مستطیل

5- امکان نصب در محل پروژه